توابع شناخت و ذهن در این تعاریف می ‌توانند به عنوان معنای محدود و همچنین گسترده مورد استفاده قرار بگیرد.
منظور از ذهن و شناخت که در این حوزه مطرح می شود در واقع همان ذهن و شناخت ذهن انسان است.
آنچه که به صورت دقیق در علوم شناختی مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد.

مواد مخدر

اختلالات مرتبط با مصرف مواد مخدر

هوش هیجانی و کاربرد آن

کاربرد هوش هیجانی

هوش هیجانی

هوش هیجانی را بشناسید؟

خطاهای شناختی

خطاهای شناختی | چرا انسان عجیب فکر می کند؟

پریود مردانه

پریود مردانه، یک بسته نوار بهداشتی مردانه لطفاً!

کنترل ذهن

کنترل ذهن چیست، تو همانی که می‌اندیشی

چهره خوانی

چهره خوانی، شخصیت شناسی از روی چهره

آیا نوروفیدبک عوارض جانبی دارد؟

آیا نوروفیدبک عوارض جانبی دارد؟