مرکز مشاوره و روانشناسی مشاورانه

کادر علمی مجرب و مجوز های رسمی از سازمان نظام روانپزشکی، سازمان نظام پزشکی، سازمان بهزیستی و وزارت فرهنگ و ارشاد

مرکز-مشاوره-سازمان-نظام-روانشناسی
مرکز مشاوره نظام پزشکی