مرکز مشاوره و روانشناسی مشاورانه

کادر علمی مجرب و مجوز های رسمی از سازمان نظام روانپزشکی، سازمان نظام پزشکی، سازمان بهزیستی و وزارت فرهنگ و ارشاد و همکاری با سازمان های:

روانشناسی و مشاوره ارگان ها