حساسایت زدایی چشم و پردازش مجدد EMDR یک روش درمانی روانشناسی برای حل مشکلات و اختلالات روان است.

کاربرد های راه درمانی حساسایت زدایی چشم

  • درمان خاطرات بد مورد استفاده قرار می گیرد.
  • درمان افسردگی
  • وسواس
  • اضطراب
  • اضطراب پس از حادثه
  • پرخاشگری
  • منفی اندیشی
  • تروما تجاوز جنسی
  • احساس پوچی