دکتر مریم اسبقی: اگر قصد ازدواج دارید حتما این کلیپ روانشناسی را مشاهده کنید.

افراد یک دنیای رویایی دارند که در آن همسر آینده خود را تصور می کنند که ممکن است با ویژگی واقعی نامزتان متفاوت باشد.

دنیای رویایی افراد از کودک ساخته میشه و روز به روز بازسازی می شود و افراد سعی می کنند که زندگی واقعی را به آن نزدیک کنند

زوج ریایی شما کیست؟

دسته اول خودم و افراد دیگر

دسته دوم مادیات

دسته سوم باورها است

منبع سایت MMSI.ir