نوشته‌ها

علائم خودکشی

علائم خودکشی | پیش از آن که دیر بشود بخوانید

نحوه برخورد با فرد خودکشی کرده

نحوه برخورد با فرد خودکشی کرده چگونه است؟

تمایل به خودکشی و اقدام پیشگیری

تمایل به خودکشی و اقدامات اورژانسی پیشگیری از آن