نوشته‌ها

غیرجفتی بودن یا داشتن جنسیت غیرجفتی به چه معنایی می باشد؟