تجاوز خشونت است و خشونت یک مسئله اجتماعی است، ما نگاهی کوتاه به تجاوز جنسی و تنوع آن در نقاط مختلف کشور داریم.

اختلالات روانشناختی و جنسی در طبقات مختلف و در شهرهای مختلف به شکلهای مختلف رشد کرده است.

موضوعات جنسیتی در معرض تابوهای مهم قرار گرفته است؛ زیرا افشای آن آسان نیست و زنان و کودکان قربانی این حادثه هستند.

این پنهان کاری و ترس از غرور، مهاجمان را جری تر کرده است و باعث شده است از نظر جنسی به روش های مختلف برای ازار دیگران دست بزنند.

بیشترین سوء استفاده جنسی از کیست؟

در اکثر موارد، زنان و دخترانی که در سطح جامعه ناتوان هستند، اولین کسانی هستند که انگیزه متجاوز را زیاد می کنند.

البته این بدان معنا نیست که افرادی که پوشش خوبی داشته باشند هرگز مورد تجاوز قرار نخواهند گرفت.

بلکه به این دلیل که تحریک جنسی نخستین دلیل تجاوز جنسی است، این تحریکات زودتر توسط زنان و دخترانی که پوشش ضعیف دارند منتقل می شود.

من انگیزه جوانان را انکار نمی کنم.

مد یک تمایل طبیعی برای جوانان است و جوانان دوست دارند لباس خوب بپوشند، اما مد باید براساس الگوهایی باشد که متناسب با فرهنگ ما باشد.

آیا دختران باید شلوارک بپوشند و بیرون بیایند، آیا جوانان ایرانی باید با شورت بیرون بیایند؟

احساس می کنم فردی می خواهد به من تجاوز کند چگونه پیشگیری کنم؟

احساس می کنم فردی می خواهد به من تجاوز کند چگونه پیشگیری کنم؟

 سوال اینجاست: علت تجاوز جنسی چیست؟

آیا محدودیت در روابط جنسی منجر به تجاوز جنسی می شود؟

پاسخ منفی است، زیرا اگر این عامل تنها به پدیده تجاوز منجر شود، در کشورهای غربی که محدودیت جنسی ندارند، هرگز نباید تجاوزی صورت بگیرد.

با این حال، در سال های پیش، بیش از هزار مورد تجاوز جنسی در ایالت نیوجرسی در ایالات متحده وجود داشته است.

تجاوز می تواند ریشه روانی داشته باشد.

در اغلب تجاوزها، تجاوز توسط یک گروه صورت گرفته است.

تست روانشناسی شناخت همسر درونگرایی برونگرایی

توصیه های جدی برای جلوگیری از تجاوز جنسی و آزار جنسی

از آنجا که درصد بیشتری از افراد مورد تجاوز قرار گرفته پوشش مناسب نداشته اند، توصیه می شود در اجتماع پوشش مناسب داشته باشیم.

دوستی های بسیاری بین دو جنس دختر و پسر وجود دارد که می تواند سبب تجاوز جنسی و یا روابط جنسی شود.

توصیه های قوی برای زنان، بی اعتمادی در این مورد خاص به طرف مقابل است.

فراموش نکنید که اگر یک دختر و یک پسر تنها باشند، تفکر جنسی منتقل می شود.

برای جلوگیری از این وسوسه، هرگز پیشنهاد دوست خود را برای رفتن به خانه یا مکانهای دیگر نپذیرید.

هرگز سوار یک ماشین غریبه نشوید

به سن راننده نگاه نکنید.

به زن نشسته در کنار او نگاه نکنید.

همه این عوامل ممکن است در جهت اعتمادسازی شما باشد.

اگر به هر دلیلی مجبور شدید مسافرتی بروید، قبل از اینکه به آنجا برسید، پلاک ماشین را یادداشت کنید یا آن را حفظ کنید.

اگر راننده از مسیر اصلی خارج شد، یا به هر دلیلی، مشکوک بود از راننده بخواهید بلافاصله خودرو را متوقف کند و پایین بیایید.

اجتناب از سفر در مناطق خلوت و در شب

نقش والدین

اطلاع رسانی و آگاه سازی کودکان درباره وظایف اساسی خانواده ها اولین گام در اطلاع رسانی به فرزندان نسبت به برقراری ارتباط دوستانه با کودک است.

شما نباید در رابطه جنسی یا آگاهی جنسیتی در مورد ذات جنسی صحبت کنید.

ایده خوبی است که با فرزندانتان درباره این مسائل با احترام صحبت کنید.