افسردگی روان پریشانه (افسردگی سایکوتیک)

اختلال افسردگی

اختلال افسردگی، اختلالی مرتبط با خلق است که مشخصه ی بارز آن، کاهش علاقه و لذت و احساس افسردگی و غم شدید است.

در اختلال افسردگی فرد احساس ناامیدی شدید می کند و عزت نفسش به شدت کاهش پیدا می کند، تمرکز حواس پایین، بی اشتهایی و پراشتهایی، بی خوابی و پرخوابی، خستگی شدید و احساس ناامیدی از علائم افسردگی است.

اختلال افسردگی روان پریشانه (سایکوز)

سایکوز عبارت است از مجموعه سمپتوم های متفاوت که می توانند باعث قطع ارتباط فرد با واقیعت شوند و در فرد ترس و سردرگمی به وجود بیاورند، دو مورد از مهمترین نشانه های سایکوز توهم ها و هذیان ها هستند.

توهم (هالوسینیشن ها)

توهم ها، تجربه ی نابهنجاری در حواس پنج گانه هستند.

مثلا این افراد چیزهایی را تصور می کنند، می بینند، می شنوند که وجود خارجی ندارند.

هذیان ها (دیلوژن ها)

دیلوژن ها عبارت اند از باورهای راسخ اما غلط

درمان افسردگی در آمریکا

افسردگی روان پریشانه

گاهی ممکن است افسردگی همراه با نشانه های روان پریشانه باشد یعنی فرد، دچار افسردگی است و در همان حال احساس جدا شدن از واقیعت و تجربه ی توهم ها (هالوسینیشن ها)  و هذیان ها (دیلوژن ها) را داشته باشد، که در این صورت این اختلال، اختلال افسردگی همراه با نشانه های سایکوتیک نام می گیرد که گاهی ممکن است به آن افسردگی سایکوتیک نیز بگویند.

این توهم ها و هذیان ها می توانند متناسب با خلق فرد باشند و گاهی هم ممکن است نامتناسب با خلق باشند.

بعضی از دیلوژن ها (هذیان ها)، مثلا این باور که بدن فرد در حال گندیده شدن است و در حال تبدیل شدن به هیچی است، و بعضی از هالوسینیشن ها (توهم ها)، مثلا، شنیدن صداهایی که به فرد می گویند چقدر انسان بد و گناهکاری است، وابسته به خلق نامیده می شوند، زیرا به نظر می رسند به طور مستقیم با خلق افسرده مرتبط هستند.

اما زمانی نیز هذیان هایی وجود دارند که نامرتبط با خلق افسرده هستند.

مثلا گاهی بر این باور اصرار می ورزند که انسانی فوق العاده یا بی نهایت باهوش هستند.

یکی دیگر از نشانه های افسردگی با نشانه های سایکوتیک این است که فرد تقریبا هرروز احساس می کند بی ارزش است یا بی دلیل احساس گناه (عذاب وجدان) شدید می کند، که این احساس گناه به صورت هذیان است و به شدت غیر منطقی است.

مثلا فرد کاملا متقاعد است که شخصا مسئول فقر جهانی یا جنگ های خانمان سوز در سطح بین المللی است و در این مورد به شدت خود را سرزنش می کند.