درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)

روان درمانی های مبتنی بر پذیرش و ذهن آگاهی به عنوان درمان های موج سوم شناختی-رفتاری تعریف می شود.

روان درمانی های موج سوم دارای پشتوانه تجربی هستند، که شامل: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، رفتار درمانی دیالکتیکی، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، فعال سازی رفتاری، روان درمانی تحلیل تابعی و زوج درمانی تلفیقی تابعی است.

در این مقاله به درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد خواهیم پرداخت:

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد چیست؟

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT) رویکردی فرایند مدار است که به عنوان یکی از روان درمانی های موج سوم شناخته می شود.

در این رویکرد بر خلاف شناخت درمانی سنتی محتوای افکار و باورهای بیماران مورد ارزیابی قرار نمی گیرد، در عوض به فرایند های شکل گیری آسیب شناسی روانی در بافت و زمینه مشکل توجه می شود.

درمان مبتنی بر تعهد شامل ۴ رویکرد است:

 • توجه آگاهی
 • پذیرش
 • تعهد
 • تغییر رفتار
سردرد عصبی

هدف درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

هدف کلی این درمان رسیدن به انعطاف پذیری روانی است به گونه ای که نیاز به حذف و از بین بردن احساس بد نباشد بلکه علی رغم وجود این احساس فرد به سوی رفتار مبتنی بر ارزش اندیشه حرکت کند.

در واقع نگاه مدل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به انسان، یک نگاه تعمیر کاری است، نه تعویض کاری!

در این حوزه متخصصان بر این باورند که افراد مبتلا به آسیب روانی در مورد هیجان های خود دیدگاهی انتقادی دارند و هیجان های خود را مورد انتقاد قرار می دهند.

به همبن دلیل فرد سعی می کند تا از این هیجانات فرار کند، این اجتناب ها می تواند در ۳ سطح هیجانی، رفتاری و شناختی اتفاق بیفتد.

به طور کلی هدف از رفتار درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد عبارت است از:

 • تغییر روابط افراد با تجارب درونی شان (اگر فرد در برابر مشکلی، رفتار درستی را از خود نشان نداد، رفتار اشتباه خود را مورد انتقاد قرار ندهد).
 • کاهش اجتناب از تجارب (فرد نباید جلو هیجانات خود را بگیرد وبه جای اجتناب از آنها سعی کند آن ها را تجربه کند).
 • افزایش رفتار های فرد در مسیر ارزشمندی زندگی اش

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

مواردی که میتوان از اکت درمانی استفاده کرد:

 • اختلالات افسردگی
 • اختلالات اضطرابی
 • اختلالات شخصیتی مثل شخصیت مرزی
 • این روش درمان می تواند هم به عنوان درمان اصلی باشد و یا به عنوان یک درمان مکمل همراه با درمان های دیگر