نوشته‌ها

مادر عصبانی

مادر عصبانی | مادر عصبی چه جور الگویی برای فرزندش می شود

خشم از پدر و مادر

خشم از پدر و مادر یا صداقت با والدین | چه راهکاری را انتتخاب کنیم