در صورتی که جنسیت یک فرد متفاوت از جنسیت مردانه یا زنانه باشد، این فرد یک فرد غیرجفتی خواهد بود. افراد غیرجفتی می توانند به عنوان افراد دارای جنسیت سیال، بدون جنسیت، بدون جفتی یا یک مورد دیگری در نظر گرفته شوند.
برخی مواقع افراد غیرجفتی در گروه افراد ترنس جندر قرار می گیرند. این در حالی است که ترنس جندر در اغلب مواقع به عنوان مفهومی در نظر گرفته شده است که به معنای حرکت ما بین جنسیت های جفتی می باشد.

این مفهوم که افرا ترنس جندر به سمت جنسیت های مردانه یا زنانه حرکت می کنند، یک مفهوم قوی و مشکل زایی در جامعه پزشکی می باشد.

هویت جنسیتی چیست؟

هویت جنسی یک فرد عبارت از احساس درونی فرد به خودش به عنوان یک مرد، زن یا یک جنسیت دیگر می باشد. افراد دارای جنسیت موافق ، عبارت از افرادی می باشند که هویت جنسی آنها مشابه با جنسیت آنها در زمان تولد می باشد.

افراد ترنس جندر عبارت از افرادی هستند که هویت جنسیتی آنها متفاوت از جنسیت مشخص شده آنها در زمان تولد می باشد.
هویت جنسیتی یک مورد متفاوتی نسبت به نقش جنسیتی یا ظاهر جنسی می باشد. هویت جنسیتی به نحوه شناخت افراد از خودشان اشاره دارد. ظاهر جنسیتی به معنای نحوه نمایش دادن خود افراد می باشد.

نقش جنسیتی عبارت از جمع رفتارها و فعالیت هایی می باشد که جامعه در شرایط زمانی و مکانی خاص، از یک جنسیت خاص انتظار دارد.

این مفهوم که زنان و مردان به صورت اساسی با یکدیگر متفاوت هستند و باید رفتارهای کاملا خاصی در برخی مواقع داشته باشند، به عنوان ضرورت گرایی جنسی مورد اشاره قرار می گیرد.

همچنین جنسیت متفاوت از موضوعات جنسی و تمایلات جنسی می باشد. موضوعات جنسی به ماهیت زیست شناسی فرد اشاره دارند – کروموزومی، هورمونی و آناتومی. تمایلات جنسی به علاقمندی عاطفی و جنسی یک فرد به سایر افراد اشاره می کنند.

افراد دارای جنس های مختلف، دارای هویت های جنسی و تمایلات جنسی متفاوتی هستند. این مفاهیم مستقل از یکدیگر هستند.

جنسیت جفتی چیست؟

جنسیت جفتی یک مفهوم مشکل زایی می باشد که فقط دارای دو جنسیت می باشد، و همه افراد مذکر یا مونث هستند.

ممکن است برخی از افراد بیان کنند که فقط دو جنس وجود دارد، بنابراین فقط دو جنسیت باید وجود داشته باشد، ولی این بحث دارای ایراد و نادرست می باشد.

هر چند که نوزادان به عنوان مذکر و مونث دسته بندی می شوند، ولی تنوع موجود در این افراد بیشتر از تنوع موجود در مباحث جنسی و جنسیتی می باشد.

بیولوژی مباحث جنسی کاملا پیچیده می باشد. اکثر افراد XX یا XY هستند، ولی برخی از افراد XXY یا XO هستند.
علاوه بر این، کروموزوم های بدن انسان آناتومی جنسی فرد را به صورت کامل مشخص نمی کنند.

برخی از افراد، زنان XY هستند.

سایر افراد دارای بدنهایی هستند که از نظر کروموزومی، آناتومی یا هورمونی، یک موردی مابین مذکر بودن و مونث بودن می باشند.
از اینرو، با توجه به تنوع بیولوژی جنسی، تعجب آور نخواهد بود که یک طیف وسیعی از هویت جنسی وجود داشته باشد.

فرهنگهای موجود در سرتاسر جهان، جنسیت هایی را شناسایی کرده اند که متفاوت از جنسیت مردانه یا زنانه موجود در سرتاسر تاریخ می باشند.

این فقط بدان دلیل است که برای توصیف طیف هویت جنسیتی مشاهده شده، لغات زبان انگلیسی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند.