این نتایج نتیجه بررسی هزاران ایمیل و پیام و بررسی از سایر سایت های جهانی و مقالات است که به عنوان هفت مشکل عمده زندگی زناشویی ارائه شده است.

تاسف است که این هفت مسئله عمده موجب بروز بسیاری از درگیری های زناشویی شده است.

گزارشی از یک جلسه مشاوره خانواده و موضوعاتی که در آن بیان می شود

مسائل مالی

بحران مالی و فقدان درآمد و نیازهای فیزیکی و روانی دلیل بسیاری از بحران های خانوادگی در جهان است.

رابطه جنسی

تماشای فیلم های پورنو و عکس های عامیانه تمایل به نگرش نسبت به روابط جنسی را از این حالت ذهنی به یک غریزه تبدیل کرده و در طول زمان، عشق، که دستکاری معنوی این عامل است، حذف می شود، و سپس مشکلات آغاز می شود.

فقدان رضایت از روابط جنسی

اگر چه بسیاری از مردم بر این باورند که رابطه جنسی در ازدواج نمی تواند مشکل باشد، تحقیقات متمرکز بر خانواده، ایمیل ها و نامه ها نشان می دهند که نارضایتی جنسی به عنوان یکی از مهم ترین مشکلا توسط ان ها مطرح می شود.