اختلال روانی مشکلات جدی هستند که در دنیای کنونی افراد بسیار زیادی را درگیر خود نموده اند به صورت کلی باید گفت که بیماریها روانی اختلالاتی هستند که بر رفتار و نحوه تفکر فرد بسیار تأثیرگذار بوده و سبب ایجاد عدم آرامش و ناراحتی در فرد مبتلا به خود می گردند.

انواع اختلال روانی

اگر بخواهیم انواع اختلال روانی را مورد بررسی قرار دهیم باید اختلالاتی مانند: