مشاوره دوستی و دوستی با جنس مخالف

این مقاله به بررسی ارتباط و دوستی با جنس مخالف می پردازد.

مشاوره دوستی و ارتباط، دغدغه اساسی انسان از ابتدای آفرینش تا لحظه ی اکنون بوده و هست، و علارغم پیشرفت وسایل ارتباطی و تکنولوژی همواره موضوع ارتباط چالش بسیاری از خانواده ها، جامعه شناسان و روانشناسان می باشد.

از این میان ارتباط و دوستی بین پسر و دختر بیشتر از هر نوع ارتباطی پرحاشیه و چالش برانگیز بوده.

برخلاف گذشته که ارتباط با جنس مخالف با شروع مراسم عقد و ازدواج شکل می گرفته،

امروزه قبل از ازدواج  به ترتیب مراحل دوستی، آشنایی، نامزدی و ازدواج مطرح می گردد.

در حال حاضر با وجود امکان قرار گرفتن دختر و پسر در مکان های مشترک، دانشگاه، محل کار و…

همچنین امکان آشنایی به طور گسترده، راحت، و مخفیانه ی دو جنس در فضای مجازی، این موضوع یعنی دوستی با جنس مخالف بیشتر به چشم می آید.

مشاوره دوستی با جنس مخالف

اما آیا داشتن این روابط و دوستی با جنس مخالف بدون مشکل و مجاز است؟

این نوع آشنایی ها و دوستی به شناخت بیشتر قبل از ازدواج می انجامد؟

آیا والدین باید در خصوص ارتباط فرزندشان با جنس مخالف سخت گیری نموده و این موضوع آن ها را نگران سازد؟

دوستی با جنس مخالف که اکنون در سنین نوجوانی و قبل از نوجوانی بسیار شایع می باشد، برقراری رابطه جهت آشنایی و به قصد ازدواج نمی باشد.

نوجوان امروز با انگیزه های مختلف از جمله، رفع تنهایی، پر کردن اوقات فراغت، رفع کنجکاوی، تقلید از سایر همسالان و فشار دوستان سعی در برقراری رابطه و دوستی با جنس مخالف دارد.

مسلما آگاه سازی و حمایت عاطفی والدین در این بین بسیار موثرتر از کنترل خودکامه و اجباری آن هاست.

مشاوره دوستی و شناخت دوست واقعی و کسی که می توانند همسر آینده شما باشد در ادامه مطلب…

انتخاب دوست در نوجوانی

معنای دقیق دوستی با جنس مخالف

از نظر مشاوره دوستی : دوستی با جنس مخالف به ارتباطی عاطفی و احساسی میان دختر و پسر گفته می شود که با هدف ازدواج، آشنایی یا عقد و نامزدی صورت نمی گیرد.

همچنین ارتباط از رابطه ی فامیلی، هم محلی یا فامیل متمایز بوده و صمیمیت عاطفی در آن بارز بوده و اغلب به دور از چشم دیگران و مخفیانه صورت می گیرد.

شاید بتوان پنهانی بودن را ویژگی اصلی ارتباط میان دو جنس عنوان نمود، این ارتباط پنهانی که بعد از ازدواج به شکل گیری عمیق ترین نوع ارتباط  و قبل از ازدواج منجر به شکل گیری پرخطرترین ارتباط می گردد.

در گذشته که فاصله ی بین بلوغ و ازدواج بسیار کوتاه بوده و فرصت و شرایط ازدواج به سرعت فراهم می شد، دغدغه رابطه بین پسر و دختر در فاصله ی بلوغ تا ازدواج چندان مطرح نبود.

و اما شکل ها و انگیزه های مختلف دوستی با جنس مخالف:

الف: انگیزه ی یکی از طرفین ازدواج و انگیزه ی طرف دیگر صرفا دوستی است.

ب: پسر و دختر هر دو با انگیزه ی ازدواج با هم آشنا می شوند اما پس از مدتی یکی از طرفین منصرف می شود.

ج: انگیزه ی هر دو نفر در ابتدا صرفا دوستی بوده اما پس از مدتی یکی از طرفین انگیزه  اش جدی و ازدواج و درگیری در همان حد دوستی باقی می ماند.

د: انگیزه ی هر دو طرف صرفا پاسخگویی به نیازهای عاطفی و جنسی یکدیگر است.