اختلالات شخصیت (Personality disorder)

شخصیت چیست؟

شخصیت عبارت است از مجموعه ی افکار، هیجانات و رفتارهایی که شیوه ی انطباق ما با دنیا را نشان می دهند.

شخصیت یعنی سبک زندگی هر فرد.

هر فرد، سبک خود یعنی شخصیت خاص خود را دارد که از او انسانی واحد و منحصر به فرد می سازد.

پس انسانها از نظر شخصیت از هم متفاوتند و هر فرد دارای نوعی شخصیت است.

شخصیت یعنی عنصر ثابت رفتار فرد که موجب تمایز او از دیگران می شود.

ثابت بودن شخصیت انسانها سبب می شود که رفتارها و عملکردهای آنها، قابل پیش بینی باشد.

صفت شخصیت الگوی بادوام درک کردن محیط  و دیگران، برقرار کردن رابطه با آنها و فکر کردن به آنهاست، الگویی که در قالب ساخت روانی فرد تثبیت شده است.

شخصیت عبارت است از یک اصطلاح که می گوید فرد چگونه با انواع رویدادهای زندگی مقابله می کند، با آنها سازگار می شود و واکنش نشان می دهد.

رویدادهای زندگی عبارتند از چالش ها، شکست ها، فرصت ها، موفقیت ها و سرخوردگی ها.

شخصیت چیزی است که آن را در درون تجربه می کنیم و از بیرون به دیگران نشان می دهیم.

عوامل تشکیل دهنده اختلالات شخصیت

  1. وراثت
  2. محیط

عوامل زیستی شخصیت

جنس

الف) اعمال حسی – حرکتی، ب) اعمال ذهنی، ج) عواطف، نگرش ها و رغبتها

سن

یعنی شخصیت هر فرد، با افزایش سن او، تغییر می کند. این تغییر بیشتر تحت تاثیر بلوغ جنسی هست.

عوامل عصبی غددی

یکی از علل اصلی تفاوتهای جنسی، تفاوت در ترشح غدد درون ریز است، غدد درون ریز در تعیین شخصیت، نقش بسیار قطعی دارند.

ترشح زیاد غده ی تیروئید باعث تحریک خیلی زیاد می شود و برعکس.

عوامل اجتماعی اختلالات شخصیت

تعلیم و تربیت

عبارت است از مجموعه اقداماتی که گروه اجتماعی اتخاذ می کنند تا کودک با برخی موقیعت ها روبرو شود و به کمک یادگیری شخصیت او شکل گیرد.

نقش اولین سالهای زندگی

اولین سالهای زندگی در رشد و شکل گیری شخصیت اثر بنیادی دارد.

در این دوران، چون ساختارهای عصبی از انعطاف پذیری بالایی برخوردارند، یادگیری ها، هم به سرعت انجام می گیرند و هم پایدارترند.

اختلال شخصیت اجتنابی (AVPD)

ماهیت اختلالات شخصیت

چه موقعی یک صفت شخصیت اختلال می شود؟

آنچه ممکن است شیوه ی مخصوص پاسخدهی باشد، می تواند به صورت الگوی ثابتی درآید که توانایی عمل کردن رضایت بخش فرد را مختل کند.

شاید شما از آن تیپ افرادی باشید که دوست دارند اتاق آنها، به شیوه ی خاصی باشد، اگر فردی کتاب های شما را جابجا کند یا ترتیب لباس های شما روی جالباسی را تغییر دهد، قدری ناخشنود می شوید.

در چه نقطه ای، ناخشنودی شما از تغییر در ترتیب اموالتان، به قدری مشکل ساز می شود که از اندکی بهانه گیری و سخت گیری، به داشتن اختلال شخصیتی که خیلی خشک و انعطاف ناپذیر است گرایش پیدا می کنید؟

اختلالات شخصیت

اختلالات شخصیت رفتارهای پایا، غیر انطباقی و انعطاف ناپذیر در رابطه با محیط هستند.

اختلال شخصیت عبارت است از الگوهای پایدار و گوناگون رفتار ناانطباقی که شامل روش های ناپخته و نامناسب مدارا با فشار روانی یا حل مسائل می باشند.

اختلال شخصیت عبارت است از الگوی ناسازگارانه و بادوام تجربه درونی و رفتار که به زمان نوجوانی یا جوانی بر می گردد و حداقل در دو زمینه ی زیر آشکار می شود:

  1. شناخت
  2. هیجان پذیری
  3. عملکرد میان فردی
  4. کنترل تکانه

این الگوی انعطاف ناپذیر مشهود است و موجب پریشانی یا اختلال می شود.