اختلال شخصیت مرزی و ازدواج

اصطلاح مرزی در این اختلال شخصیت به منشاء آن در دهه ی ۱۹۳۰ به عنوان اختلالی در مرز بین روان رنجوری و روان پریشی، مربوط می شود.

روان رنجوری (neurotic)

روان رنجوری شامل اختلالاتی مانند اختلالات خلقی است که مشخصه ی بارز این اختلالات نگرانی است.

افراد روانجور بسیار حساس و زودرنج هستند و فاقد اعتماد به نفس و افسرده هستند ولی بینش این افراد نسبت به اختلالشان از بین نرفته و ارتباطشان با دنیای خارج قطع نشده است و همچنان برقرار است.

روان پریشی (Psychosis)

روان پریشی شامل اختلالاتی مانند اسکیزوفرنی است و به وضعیت روانی غیر طبیعی اطلاق می شود  که در آن قطع ارتباط با واقیعت وجود دارد.

مشخصه ی بارز اختلال های روان پریشی قطع ارتباط با واقیعت و فقدان بینش فرد نسبت به مشکلش است.

وجود توهم و هذیان در افراد روان پریش بسیار است.

اختلال شخصیت دوری گزین

اختلال شخصیت مرزی و ازدواج

همانطورکه گفته شد اختلال شخصیت مرزی (Borderline personality disorder)، در مرز بین اختلالات روان رنجوری و روان پریشی وجود دارد، یعنی می توان گفت این اختلال حد فاصلی بین اختلالات خلقی و شخصیت هستند.

به همین دلیل اینگونه نامگذاری شده است.

بی ثباتی در روابط، خلق و درک هویت (خودانگاره)، از ویژگی های مشهود افراد مبتلا به این اختلال است.

خصوصیت کلیدی شخصیت مرزی، ناپایداری و نااستواری خلق و رفتار است.

اختلال شخصیت مرزی نوعی از اسکیزوفرنی یا اختلال خلقی یا آمیزه ای از آنهاست.

افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، اغلب در مورد هویت خودشان، دچار سردرگمی هستند.

احساس های مزمن بی حوصلگی باعث می شود افراد مبتلا به این دنبال تحریک باشند.

امکان دارد آنها برای رفع کسالت، به رفتارهای تکانشی، مانند بی قید و بندی جنسی، ولخرجی های نسنجیده، رانندگی های بی پروا، پرخوری، سوء مصرف مواد یا دزدی از فروشگاه ها بپردازند.

شرایط خلقی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و ازدواج

خلق این افراد مانند رفتارشان بی ثبات است.

آنها بین حالتهای هیجانی شدید در نوسان هستند، یک روز احساس می کنند در اوج هستند، روز بعد احساس افسردگی، اضطراب و تحریک پذیری می کنند.

در این اختلال خود زنی هم دیده می شود.

همه ی این حالت ها نوسانات هیجانی شدیدی را موجب می شود و بعضی از نتایج این ترن هوایی هیجانی و ترسناک عبارتند از:

  • تغییرات دائم و غیر قابل پیش بینی در اعتماد به نفس
  • دوره های طولانی افسردگی، خود – آسیب رسانی عمدی
  • اندیشیدن به خودکشی و اقدام به خودکشی
  • رفتارهای بی فکر و بی پروا، مثل سوء مصرف مواد، خشونت فیزیکی و بی بند و باری جنسی